Ordningsföreskrifter


HEJ OCH VÄLKOMMEN TILL BMK!

Med denna skrift vill vi informera dig som ny medlem i klubben vad BMK är samt vilka regler som gäller, vilka personer du kan vända dig till i olika frågor, och hur saker och ting fungerar. Vi rekommenderar att du läser igenom detta samt även vår hemsida www.bmkbromma.se där det finns ytterligare information som är bra för dig att känna till. Var uppmärksam på att ordningsföreskrifterna kan uppdateras från tid till annan och att det är medlemmens ansvar att hålla sig informerad om vad som gäller. Du hittar du oss också på Facebook (Bällstavikens Motorbåtklubb) där våra medlemmar och funktionärer löpande lägger upp info och bilder.

BÄLLSTAVIKENS MOTORBÅTKLUBB

BMK är en klubb där vi värnar om samhörighet med våra klubbkamrater och sätter just båtlivet i första rummet. Vi är en klubb som drivs på ideell basis av medlemmarna själva och har t.ex. ingen Marina-verksamhet. Hos oss sköter alla båtägare själva om och vårdar sina båtar. Föreningen bygger på att medlemmarna engagerar sig och tar gemensamt ansvar för klubbens drift och utveckling.

NY MEDLEM

Vid ditt inträde tilldelas du en nyckel som går till våra klubbhus & bommen (avgift 500: -) och en klubbvimpel av våra hamnkaptener. Du får också ett välkomstmejl med adress och inloggningsuppgifter till BAS-K (mer info om detta längre fram).

MEDLEMSKOMMUNIKATION

I BMK kommunicerar vi med våra medlemmar via e-post, via hemsidan samt BAS-K. Det är därför mycket viktigt att du säkerställer att du alltid kan ta emot e-post från oss. Vi skickar från domänen @bmkbromma.se. Det är alltid medlemmens ansvar att hålla sig informerad om vad som händer i klubben och säkerställa att fakturorna betalas i tid. Även fakturorna skickas ut till dig via e-post. Saknar du information om något? Titta på hemsidan där viktig information och datum skrivs ut eller kontakta någon av våra funktionärer.

DATUM & TIDER

Årskalendariet bestäms vanligtvis av styrelsen i början av januari varje år och publiceras på klubbens hemsida. Tänk på att dessa kan komma att ändras så var uppmärksam på informationen på hemsidan eller epost från klubben. Arbetsplikter som du som medlem kan behöva deltaga på utöver de publicerade via kalendariet meddelas direkt via epost (och ibland via ytterligare metoder).

KONTAKTUPPGIFTER TILL FUNKTIONÄRER

Samtliga funktionärer nås gemensamt via info@bmkbromma.se.
Vill du köpa klubbmärken eller vimplar kontaktar du hamnkaptenerna och har du frågor som rör webben kontaktar du erika.skalman@bmkbromma.se.

ALLMÄNT

Alla som besöker klubbens områden är skyldiga att rätta sig efter nedanstående ordningsregler samt de ytterligare anvisningar och förhållningsregler som utfärdas av styrelse eller funktionär.

Rökning

Rökning är inte tillåten inom klubbens lokaler eller där det kan föreligga brandrisk.

Alkoholförtäring

Vid tillfällen då klubben kallar till arbetsplikt, vid sjösättning, upptagning eller andra tillfällen när medlemmar och funktionärer aktivt behöver hjälpa till i klubbens regi, är alkoholförtäring inte tillåten.

Trafik med motorfordon

All motorfordonstrafik inom hamnområdet är förbjuden under sjösättnings- och torrsättningsdagar. Max tillåten hastighet inom klubbområdet är 10 km/tim. Sommartid får motorfordon endast parkeras på hamnområdet mellan verkstaden och Solvalla. Det är inte tillåtet att parkera på övriga delen av hamnplanen pga. villkor från Stockholms Stad. Parkeringen är endast tillåten i samband med båtutnyttjande.

Grindar & bommar

Våra grindar och bommar skall alltid hållas låsta och stängda så att inga obehöriga kommer in med sina bilar eller ut på bryggorna bland våra båtar. Att vi håller grindarna låsta är även ett krav från Stockholm Stad som vill försäkra sig om att hamnområdet inte används som en parkeringsplats. För infartsbommen gäller följande (utöver ovanstående): Bommen öppnas när man ringer det nummer som gäller, förutsatt att ditt nummer är inlagt i BAS samt att du inte ringer från dolt nummer. Varje medlem kan ha max två nummer inlagda, dock måste det alternativa numret gå till en närstående för att vara godkänt. Endast en bil får passera per öppning eftersom bommen stängs automatiskt efter att ett fordon passerat. Bommen får under inga omständigheter öppnas om inte uppringaren har uppsikt över bommen. Bommen kan även öppnas med den nyckel som passar i övriga lås i klubben.

Husdjur

Husdjur ska hållas kopplade inom hamnområde och bryggor.

Nycklar

Alla aktiva medlemmar äger rätt att utkvittera nyckel till klubbens område och lokaler. Ytterligare nyckel till familjemedlem kan utkvitteras av huvudmedlem. Huvudmedlemmen är ansvarig för familjemedlemmens nyckel. Alla nyckelinnehavare ska äga kännedom om och följa klubbens ordningsföreskrifter. Nyckeln är personlig och får inte lånas ut eller kopieras. 


Båtplatser och tillhörande rättigheter och skyldigheter

Kanotplats Rättigheter
● Plats i kanotställ
● Tillgång till sjösättningsplattform vid brygga mitt
Skyldigheter
● Inga speciella utöver gällande ordningsföreskrifter och stadgar
Begränsningar
● Kanotplats ger inte rösträtt vid klubbens föreningsmöten eller rätt att låna klubbens fastigheter. Kanotplats kräver inte vaktgång.
Bryggplats Rättigheter
● Anvisad bryggplats (ej permanent plats, se info nedan)
● Nyckel till klubbens lokaler, bryggor och grind
● Möjlighet att låna klubbhus för privat fest eller liknande
● Rösträtt på föreningsmöten
Skyldigheter
● Vaktgång (enligt vaktrutin)
● Delta vid samtliga annonserade eller kallade arbetsplikter

OBS! Tilldelad bryggplats och hamnplats kan ändras av hamnkaptenerna eller styrelsen när som helst. Isf meddelas berörda medlemmar så att bytet kan genomföras. Tänk på att alltid kontrollera vilken bryggplats du blivit tilldelad inför sjösättning. Att bryggplats kan ändras beror på att båtflottan ständigt ändras och att många av våra platser är olika stora. Även hamndjupet varierar mycket vilket gör att hamnkaptenerna måste placera de största och djupaste båtarna på vissa platser.
Observera även att båtplatsen är personlig och får ej lånas- eller hyras ut. Gällande regler från Stockholms Stads Miljöförvaltning kräver att varje båt måste följa rådande miljökrav och att det är den enskilde båtägaren som är ytterst ansvarig för detta.

Bevakning av hamn

Från och med en vecka innan sjösättningen till och med en vecka efter upptagningen är hamnen bevakad nattetid. Vi går vakt för att förhindra stöld och förstörelse av våra båtar, bilar och hamnområde. Varje aktiv medlem går ett vaktpass mellan 23:00-05:00 per år.
Du bokar ditt pass via BAS-K. Sista dagen att anmäla sig för ett vaktpass är den 21 februari. Om du efter detta datum inte anmält dig till ett pass, blir du tilldelad ett datum av vår vaktchef.
Styrelsemedlemmar, vaktchef och hamnkaptener är befriade från nattvakt. Medlem är ansvarig för att nattvakten genomförs. Vid sjukdom eller annan orsak till att inte kunna genomföra nattvakten, åligger det medlemmen att ordna ersättare. Eventuell ersättare måste vara medlem i BMK alternativt godkänd av styrelsen.
Vaktens åligganden framgår av den ”Nattvaktsinstruktion” som finns tillgänglig i klubbhuset. Som vakt städar du även klubbhus och verkstad under ditt pass. I vaktpärmen finns en städlogg med mer information och detaljer kring detta. Eftersom klubben inte köper städtjänster är städning av klubbhus och verkstad en uppgift som skall genomföras i samband med vaktgång.
För missad vakt debiteras en straffavgift, ett nytt vaktpass blir tilldelat, och anmärkning utdelas. Vid tre anmärkningar blir medlemmen föremål för uteslutning ur klubben. Vid försäljning av båten, övergång till annat medlemskap (typ) eller utträde ur klubben är medlem fortsatt ansvarig för genomförandet av sitt nattvaktspass. Styrelsen kan i undantagsfall behandla ärende om nattvaktsbefrielse efter skriftlig anmälan av medlemmen.

Arbetsplikt

Alla medlemmar med nedan angivna undantag har arbetsplikt. Att vara medlem innebär både rättigheter och skyldigheter. Kallelse till arbete sker via epost. Medlem som har förhinder med giltigt skäl ska i god tid före det aviserade arbetspasset anmäla detta till kallande funktionär eller till styrelsen. För missad arbetsplikt tar klubben ut en straffavgift med ett belopp beslutat av årsmötet. Missad arbetsplikt innebär även att en anmärkning/prick delas ut. Vid 3 anmärkningar/prickar (oavsett orsak) blir medlemmen föremål för uteslutning ur klubben. Hedersmedlemmar, styrelsemedlemmar, och av styrelsen beslutade funktionärer är befriade från arbetsplikt.

Allmänt

Klubben arrenderar marken av Stockholms Stad och olika regler gäller för oss under vinter & sommarhalvåret. På sommarhalvåret är området ett allmänt parkområde medan det på vintern är vårt uppläggningsområde. Oavsett årstid ser vi med gemensamma krafter till att området är rent och snyggt. Upptäcker du något som är trasigt anmäler du detta till hamnkaptenen som ordnar så det blir lagat. Detta kan t.ex. gälla lampor, staket, grindar, dörrar, slangar, läckande kranar eller något med bryggorna. Under sommartid är det även tillåtet att parkera på området bakom verkstaden (mot Solvalla) när man är ute med sin båt
I samband med sjösättning kallar hamnkaptenerna till städdag för att rensa upp på vårt område. Städdagarna fördelas mellan bryggorna vilket gör att du städar ungefär vart tredje år.
Transportkärror
För transporter inom varvsområdet finns ett antal transportkärror till medlemmarnas förfogande. Dessa är endast avsedda för transporter inom varvsområdet och ska efter användandet återställas. 

Byggnader

På hamnområdet ligger två byggnader, ett klubbhus och en verkstad. Till dessa lokaler har alla våra medlemmar fullt tillträde.
I verkstaden finns det arbetsbänkar, slipmaskin, skruvstäd mm. Tänk på att plocka undan efter dig och att verkstaden inte är en förvaringsplats för privata verktyg, material mm. Lämnar du kvar något säger du också ja till att andra medlemmar får använda det.
I klubbhuset har vi ett kök med mikrovågsugn, spis, kaffebryggare och toaletter. Kaffe och the finns på plats till våra medlemmar och du betalar genom att lägga en slant i kaffeburken. Dessa pengar används för att köpa nytt kaffe, the, toapapper, diskmedel osv.
Inne i klubbhusets samlingslokal finns en anslagstavla med bl.a. vakt och städloggar. Här anslås all viktig information du behöver känna till. Behöver du ändra dina medlemsuppgifter mejlar du i första hand till styrelsen på sekreterare@bmkbromma.se.
Viktigt att tänka på är att ingen av lokalerna ska användas som privata förråd! Som medlem med bryggplats i klubben har du möjlighet att låna vårt gemensamma klubbhus för privata tillställningar. Detta gör du genom att kontakta vår klubbhusvärd på klubbhus@bmkbromma.se.
Säkerhetsbesiktning
Båtar ska vara säkerhetsbesiktigade enligt SBU:s föreskrifter. Styrelsen har rätt att kräva säkerhetsbesiktning av båtar enligt SBU:s föreskrifter.
Förtöjning
Samtliga Y -bommar ägs av klubben, som även svarar för underhållet. I hamnen ska båtar förtöjas enligt av klubben utfärdad anvisning. Vid förtöjning på plats med bom på endast en sida ska förtöjning ske med spring. Bryggfjädrar/ryckdämpare ska användas både mot brygga och y-bom. Hamnkaptens anvisningar ska följas. Varje båt ska vara försedd med fendertar på var sida. Efter ordinarie upptagning ska förtöjningsmateriel tas bort från bommar och bryggor. Klubben äger rätt att ta bort och kassera förtöjningsmateriel som sitter kvar efter kommunicerat sista-datum.
Har du en jolle finns det möjlighet att få en jolleplats på insidan av brygga mitt. Kontakta hamnkapten för uppgift om tillgängliga platser och anmälan.
Motorbryggan är perfekt att använda vid i- och urlastning inför helgen eller semestern. Du får dock aldrig ligga förtöjd vid denna brygga hela dagar eller under nattetid.
Hastighetsbegränsning
Högsta fart inom hamnen är 4 knop.

SJÖSÄTTNING OCH TORRSÄTTNING

Allmänt
Sjösättning och torrsättningsdatum bestäms och meddelas av styrelsen via klubbens hemsida. Information om detta kan även meddelas via ytterligare kanaler såsom Facebook-, epost m.fl. Klubben hyr in kranbil vid ett tillfälle på våren och ett tillfälle på hösten för ändamålet. Samtliga aktiva medlemmar måste delta vid dessa tillfällen (arbetsplikt), även om denne inte tar upp eller sjösätter i klubbens regi. Om medlemmen själv inte kan delta eller utföra fysiskt arbete av någon orsak måste denne ordna en ersättare som är insatt i arbetsuppgiften och som kan utföra fysiska arbetsuppgifter. Dessutom måste hamnkaptenerna meddelas i förväg om detta. Senast en vecka före ordinarie sjö- och torrsättning ska båtägare e-posta en kopia av giltigt försäkringsbevis till sekreterare@bmkbromma.se.
Hamnkaptenerna är de som ansvarar över dagen och de som bestämmer när och hur båtarna tas upp och vart de placeras. Du och övriga medlemmar blir indelade i olika arbetslag för att hjälpa till med olika sysslor som t.ex. att placera båtarna rätt på bockarna, spola av skrov, dra fram båtar på bryggan, städa på hamnplanen och mycket annat. Tveka inte att fråga någon av hamnkaptenerna om du känner dig osäker på din uppgift. Under framförallt sjösättning och torrsättning är det mycket viktigt att alla hjälps åt solidariskt. Det är inte tillåtet att utföra arbeten på sin båt eller att avvika förrän arbetspassen är avslutade.
Tänk på att maxvikten för kranlyft är 10 ton. Vår kran kan inte lyfta tyngre båtar. Har du en båt som väger 10 ton eller mer, säkerställ att du informerar hamnkaptenerna om detta så att de kan planera lyft och hamnplansordningen korrekt.
Sjösättning
Aktiv medlem, som sålt sin båt före sjösättning och inte önskar kvarstå som aktiv kan få båten sjösatt efter överenskommelse med hamnkaptenerna men för inte förtöja den på klubbens platser.
Slipning på hamnplanen (dvs i och runt båten) är inte tillåten from två veckor före sjösättning. Detta för att inte damma ner de båtar som gjorts iordning inför sjösättning. Om något sådant arbete måste utföras måste detta först godkännas av hamnkaptenerna eller styrelsen.
Torrsättning
Medlemmar som önskar ta upp eller vinterförvara sin båt på klubbens område måste i förväg anmäla detta. Anmälan sker via klubbens administrativa system BAS-K, på samma sätt som anmälan till vaktpass görs. Information om detta kommuniceras till medlemmarna i god tid före upptagning via hemsidan och epostutskick. Båtägare, vars båt kvarligger i hamnen efter sista upptagningsdagen utan giltig dispens från styrelsen, debiteras dygnsavgift. Varje båt skall vara uppmärkt med ägarens namn och telefonnummer och/eller medlemsnummer i BMK. Märkningen skall vara väl synlig i alla lägen och placeras lämpligen på båtbockarna. Ca 2 veckor innan upptagning sätter hamnkapten upp en karta i klubbhuset. Kartan visar hamnplanen och alla båtars ungefärliga placering efter upptagningen. Detta så att du i god tid ska kunna placera ut ditt pallmaterial på ungefärlig plats (placeringen för din båt kan komma att justeras under upptagningsdagen). OBS! Pallningsmaterialet till din båt måste vara utplacerat senast måndagen innan torrsättningen. Bällstavikens Motorbåtklubb Version: 2022-01-17 Askängsbacken 7 168 55 BROMMA Godkänt uppställningsmaterial Pallningsmaterial ska ha sådan längd och bredd att båten kan stöttas effektivt från dessa. De ska ha tillräcklig stabilitet, hålla föreskrivna mått och vara försedda med lätt justerbara stöttor. Före torrsättning besiktigar och godkänner hamnkaptenerna pallningsmaterial. Båtvagnar får användas som uppläggningsanordning men måste först godkännas av hamnkaptenerna. Om du skaffar nytt pallningsmaterial tar du kontakt med hamnkaptenen i god tid före sjösättning/ torrsättning, för ett godkännande. Det är var och ens ansvar att materialet blir godkänt av hamnkapten. Om materialet inte godkänns kan klubben inte ta upp båten då försäkringen inte täcker eventuella skador. Är du osäker på ditt material kontakta hamnkaptenerna. Bästa pallningsmaterialet är fabrikstillverkade bockar anpassade för båten och dess vikt! Täckning Båt ska från och med 15: e november vara försedd med fullgod täckning som står emot blåst och snölast. Detta datum är reglerat i klubbens hyreskontrakt med Stockholms Stad och förenat med vite om det inte efterföljs. Täckningens färg skall vara vit. Efter sjösättning ska täcknings- och pallningsmaterial tas hem eller förvaras på anvisad plats och förses med väl synlig märkning med ägarens namn medlems- och telefonnummer. Ställningar och skrymmande täckningsmaterial ska tas isär. Mat & dryck Under sjösättnings- och torrsättningsdagarna ordnar festkommittén med mat, fika, och dryck till självkostnadspriser. Eventuell förtjänst går till arrangemang av årsfester och pubkvällar. Ej omhändertagen materiel Den materiel som inte omhändertagits av båtägare till vår- och höststädning, anses som skrot och bortforslas genom klubbens försorg. ELEKTRICITET Allmänt Av säkerhetsskäl får elström endast vara inkopplad till båt då ägaren är närvarande. Enda undantaget är batteriladdning enligt nedan. Varvsfunktionär och nattvakt skall koppla ur alla omärkta sladdar om båtägaren inte är närvarande. Anslutning av uttagslådor All utrustning som ansluts och inkopplas ska vara utförd för utomhusbruk, ha förstärkt isolering och vara hel och felfri. Belysningsutrustning för utomhusbruk ska användas. Provisoriska anordningar med armaturer för fast installation får inte användas. Kabel, som ansluts mellan båt och uttagslåda, ska skyddas eller hängas upp med ej ledande material, där annars risk för skada vid överkörning finns. Alla uttagslådor är försedda med jordfelsbrytare. För återställning se uppsatt instruktion. Efter arbetets slut ska stickproppar Bällstavikens Motorbåtklubb Version: 2022-01-17 Askängsbacken 7 168 55 BROMMA tas ur och i förekommande fall uttagslådan låsas. Observera att automatsäkringarna inte får användas till att bryta strömmen. Laddning av båt får endast ske tillfälligt, max 24 timmar i följd, och skall då ha en tydlig märkning på kabeln med datum för när laddningen startade. El-fläktar, olika typer av värmeelement eller liknande, får ej användas i båt utan uppsikt. Skadad eller felaktig utrustning Medlem ska omgående rapportera till hamnkaptenerna eller annan styrelsemedlem om något fel eller någon skada upptäcks på ansluten utrustning eller kabel. Vid risk för skada på person eller materiel ska elströmmen omedelbart brytas. Medlem som av ansvarig funktionär erhållit anmärkning mot sin elektriska utrustning ska omgående koppla ur den felaktiga delen. Laddning av batterier Det enda tillfälle då man får lämna området och låta elkabel vara ansluten till båten är vid batteriladdning. Kabeln för laddningen skall vara märkt enligt beskrivning under ”Anslutning av uttagslådor”. Observera att laddning av båtar endast avser startbatterier samt förbrukningsbatterier, batterier som används för framdrift av båten för ej laddas i klubben. Laddning av bilar All typ av laddning av bilar i klubben är förbjuden. HETA ARBETEN OCH BLÄSTRING Heta arbeten eller blästring får ej ske inom klubben utan tillstånd BAS-K BMK är medlem i SBU (Svenska Båtunionen). Via SBU har vi tillgång till vårt medlemsregister i ett webbaserat verktyg kallat BAS-K. I samband med att du blivit medlem ska du ha fått adressen samt login till detta system. Om du saknar ditt login kontaktar du sekreteraren via sekreterare@bmkbromma.se. Klubbens medlemskap innebär även att alla våra medlemmar får tidningen ”Båtliv” hem i brevlådan utan kostnad. Via BAS-K anmäler du dig till ditt vaktpass och kontrollerar dina kontakt-och båtuppgifter. Då BMK fakturerar sina medlemmar elektroniskt, är det mycket viktigt att systemet har rätt kontaktuppgifter till dig! OBS! Det kan hända att våra mejl hamnar i ditt spamfilter vilket betyder att du bör kontrollera din skräppost och ange bmkbromma.se som en betrodd avsändare. När du gjort detta säkerställer du att våra mejl framöver hamnar i din inkorg. Bällstavikens Motorbåtklubb Version: 2022-01-17 Askängsbacken 7 168 55 BROMMA MILJÖ Containern på gårdsplanen är till för hushållssopor från båtarna. Grovavfall och övrigt avfall tar var och en med sig till sin respektive avfallsanläggning. Vi förespråkar miljöanpassad bottentvätt av klubbens båtar. På klubbens hemsida hittar du information och karta över båtbottentvättar- och tömningsstationer i Stockholmsområdet. Miljöfarligt avfall, såsom spillolja, vätskor, batterier, ackumulatorer och dylikt kan lämnas i klubbens miljöstation och där ställas på anvisad plats, respektive hällas i därför avsedd behållare. Båtägare ska hålla allmänt snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen (vintertid) samt bryggplatsen för att inte närmiljön runt båtklubben ska skräpas ner. Töm inte septitank eller portapotti direkt i vattnet utan använd en sugtömningsstation. Endast godkända bottenfärger för Mälaren är tillåtna att använda. Behöver du måla om eller bättra på din bottenfärg. Säkerställ du att du använder en godkänd färg. Fullständig miljöpolicy, info om bottenfärger, karta över tömningsstationer m.m. finns på hemsidan under ”Om – Miljö”. FESTKOMMITTÉ & BOKNING AV KLUBBHUS I BMK har vi en festkommitté som bl.a. arrangerar mat & dryck till sjö- och torrsättning eller tillställningar så som midsommarfirande, kräftskivor m.m. Som vanligt är det alltid kul med nya grepp och idéer. Har du någon kul idé eller tips på vad vi skulle kunna arrangera i klubbens regi, ta gärna kontakt med någon i festkommittén via fest@bmkbromma.se. AVGIFTER Beslutade avgifter finns publicerade på hemsidan. Nedan är några exempel på dessa. Ogiltig frånvaro från vaktpass: 1500kr och nytt pass (samt prickning) Ogiltig frånvaro från arbetsplikt: 1500kr (samt prickning) Dygnsavgift vid ogiltig bryggförtöjning: 100kr Medlemsavgift aktiv medlem: 1170kr/år Medlemsavgift passiv medlem: 300kr/år Bryggplats: 537kr/m Vinterplats: 59kr/m2 Klubbnyckel: 500kr Deposition y-bom: 3000kr Kanotförvaring: 1500kr/år Återkommande underlåtelser att betala avgifter i tid medför prickning. Se vidare under Allmänt – Arbetsplikt. STADGAR Gällande stadgar kan du läsa eller ladda ner ifrån klubben hemsida. Se sektion ”Om – Stadgar”