Integritetspolicy


Introduktion

BMK arbetar för att säkerhetsställa din integritet. Syftet med integritetspolicyn är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på http://bmkbromma.se/om/integritetspolicy/

Om vi gör några större förändringar i denna integritetspolicy kommer vi att skicka ut den uppdaterade policyn till den e-postadress som du har registrerat.

Tillämpningsområde

Denna integritetspolicy tillämpas på de personuppgifter vi samlar in om dig i samband med ditt medlemskap, besök på någon av våra webbsidor eller via annan kontakt med oss.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?

Vi samlar in och sparar de personuppgifter du lämnar till oss vid registrering av ditt medlemskap eller vid registrering i kö till medlemskap/bryggplats. Exempel på information vi sparar i våra register är fullständigt namn, adress, e-postadress, personnummer, mobilnummer, båtuppgifter, betalsätt, försäkringsuppgifter, medlemsnummer m.fl. Vi sparar även betalhistorik, utförda arbetsplikter och information om familjeförhållande (länkning av familjemedlemmar vid familjemedlemskap).

Medlemskap i BMK är frivilligt och även lämnade av personuppgifter till oss. Däremot krävs vissa personuppgifter för att kunna hantera ditt medlemskap. Vi använder dina uppgifter för de ändamål och baserat på den lagliga grund som anges nedan.

 

  •     För att kunna administrera ditt medlemskap och fullgörandet av dina villkor
  •     För att säkerställa korrekt kontaktinformation
  •     För att kunna säkerställa korrekt fakturering av medlemsavgifter
  •     Administration av brygg och hamnplatstilldelningar
  •     Säkerställa korrekta kallelser och avprickningar för arbetsplikter
  •     Skicka information och nyheter till korrekt medlem
  •     För att säkerställa medlemmars identitet
  •     Rösträttsberättigande vid föreningsmöte
  •     För att kunna arbeta med säkerheten i våra system*

 

* För att t.ex. förhindra missbruk eller förebygga, utreda eller avslöja brott baserat på vårt berättigade intresse av att kunna arbeta med säkerhetsfrågor. För att kunna tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster eller erbjuda trygg miljö genom kameraövervakning.

Behandling av känsliga personuppgifter som t.ex. gällande hälsa, kön osv utförs det enbart när så krävs och med stöd i lag.

 Personuppgifter lämnas ut till andra parter där så är nödvändigt för att klubben skall kunna fullgöra sina åtaganden som båtklubb. Detta inkluderar att vi lämnar information om vilka medlemmar vi har registrerade till SMBF (Saltsjön-Mälarens Båtförbund) och SBU (Svenska Båtunionen). Vi lämnar även adressuppgifter till tidningen Båtliv för att de ska kunna skicka tidningen till samtliga medlemmar.                 

Lagring

Vi samlar in personuppgifter, i form av adressuppdateringar, från dig, BAS och Folkbokföringsregistret. Detta gör vi för att säkerställa att vi har dina senaste adressuppgifter och därigenom underlätta för dig som medlem.

 

Vi sparar dina uppgifter så länge som du väljer att vara medlem i BMK. Väljer du att avsluta ditt medlemskap raderar vi dina personuppgifter senast 1 år efter utträde. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämpad lag. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig.

Dina rättigheter

Om du vill få insyn i den personuppgiftbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Kontakta då styrelsen genom att mejla till styrelse@bmkbromma.se med en begäran om att du vill se vilka uppgifter vi har om dig. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerhetsställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Som medlem har du möjlighet att själv gå in i BAS (https://bas.batunionen.se) för att se vilka personuppgifter vi har registrerade på dig som medlem. Här kan du även rätta eventuellt felaktiga uppgifter.

 

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning har du även rätt att begära att uppgifterna raderas eller begränsas. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller att begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

 

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du även rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen.

Överföring av personuppgifter

Vi överför inte uppgifter utanför EU eller europeiska ekonomiska samarbetet (EES).

Kontakta oss

Om du fortfarande har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta någon i styrelsen via styrelse(at)bmkbromma.se